Servicios

XVIII CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA DE VINARÒS

BASES DEL XVIII CONCURS INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE CAMBRA CIUTAT DE VINARÒS

concurs

CONVOCATÒRIA

Joventuts Musicals de Vinaròs, organitzador del Concurs Internacional de Música de Cambra CIUTAT DE
VINARÒS, convoca la XVIII edició per als dies 26, 27 i 28 d’octubre de 2018 a l’Auditori Municipal W. Ayguals
d’Izco (plaça de Sant Agustí, s/n, 12500 Vinaròs).

PARTICIPANTS
Hi podran participar els intèrprets que encara no hagen fet 29 anys el dia que finalitzen les proves .
La modalitat d’aquesta edició és la de conjunts de cambra que hauran d’estar formats per un mínim de 2
components i un màxim de 8. Així mateix, hauran d’acreditar amb currículum i programa una experiència com a
agrupació d’almenys 6 mesos.
Cap dels músics participants no podrà formar part en més d’un grup concursant.

INFORMACIÓ
Web Joventuts Musicals de Vinaròs:
Bases : http://asociaciones.jmspain.org/vinaros/2587-bases-concurs/
Boletín de inscripción : htt p://asociaciones.jmspain.org/vinaros/2588-inscripcions/
Web Juventudes Musicales de España: Inicio / asociaciones locales
http://www.jmspain.org/
Web Municipal: Ajuntament de Vinaròs /Cultura /Concursos/
http://www.vinaros.es/templates/ficha01.php?idsec=68&idkey=52&idpadre=28

INSCRIPCIÓ
Els concursants hauran d’abonar la quantitat de 60 € en conceptes de drets d’inscripció per grup participant.
El pagament s’efectuarà, lliure de despeses per al concurs, per transferència bancària a
Joventuts Musicals de Vinaròs
Caixa Vinaròs: IBAN ES76 3174-5899-97-1154049124
BIC: BCOEESMM174
El pagament de la inscripció és condició indispensable per a participar en el concurs.
La còpia d’ingrés haurà de reflectir clarament el nom del grup participant.
No es reemborsaran els drets en cap cas.
El termini d’inscripció finalitzarà a les 24 hores del dia 1 de setembre de 2018
La butlleta d’inscripció amb totes les dades i acompanyada de:
Currículum i foto del grup.
1. Fotocòpia del DNI, NIE o document vàlid i en vigor
dels components del grup.
2. Fotocòpia d’ingrés dels drets d’inscripció.
3. Acreditació d’antiguitat del grup d’almenys 6 mesos.
Es trametrà:
a)Telemàticament: Reomplint el formulari
htt p://asociaciones.jmspain.org/vinaros/2588-inscripcions/
Se’n considerarà com a data de recepció la que indique el mateix formulari enviat al següent correu electrònic:
concurs_ciutatdevinaros@yahoo.es
b) Per correu postal : Concurs Internacional de Música de Cambra CIUTAT DE VINARÒS
Joventuts Musicals de Vinaròs - Apartat de Correus, 15
12500 Vinaròs (Castelló)
S’hi remetrà per correu certificat amb justificant de recepció.Se’n considerarà com a data de recepció la que
indique el mata-segells de correus o el correu electrònic i no seran admeses les que no hi conste.
Les sol·licituds que no adjunten tota la documentació i les inscripcions rebudes fora de termini no seran admeses
al concurs.
Una vegada tancat el termini, l’organització comunicarà a cada grup concursant l’acceptació oficial al concurs i, si
és el cas, els motius pels quals s’hi denega .

HORARI
✓ Acte Inaugural: 21h (divendres).
✓ Acreditació: segons el nombre d’inscripcions (dissabte matí).
✓ Prova Eliminatòria: segons el nombre d’inscripcions (dissabte matí i/o vesprada).
✓ Prova Final: 10h (diumenge).
✓ Acte de Clausura: 18h (diumenge).
En l’esmentada comunicació d’acceptació oficial, hi constarà l’horari definitiu.

REPERTORI I PROVES
El concurs constarà de dues proves: eliminatòria i final.
Al realitzar la inscripció cada grup concursant adjuntarà un programa amb obres o fragments que seràn, almenys,
de dos compositors diferents. El concursant especificará la duració del repertori, els seus moviments i la data de
composició. No es podrá bescanviar el repertori una vegada siga acceptat per l’organització.
Totes les obres presentades seran originals per a música de cambra.
Abans d’iniciar les proves, els grups concursants s’hauran d’acreditar i facilitar a l’organització tres còpies
clares de les partitures o guions de director de les obres a interpretar-hi (no particel·les). Així mateix, en
qualsevol moment, el jurat podrà demanar que els concursants acrediten la seua identitat.
L’organització només podrà modificar l’ordre d’actuació en casos excepcionals i suficientment justificats.
Les actuacions seran de caràcter públic amb entrada lliure i controlada a la sala.
Prova Eliminatòria: cada grup interpretarà una única obra o fragments d’un mateix autor amb una durada
aproximada i màxima de 15 minuts .
En finalitzar totes les interpretacions el jurat anunciarà els grups seleccionats, amb un màxim de 6, per a la fase
final de l’endemà.
Prova Final: Els grups seleccionats actuaran amb el mateix ordre que el dia anterior. Cada grup finalista
interpretarà dues obres o fragments d’autors diferents amb una durada aproximada i màxima de 20 minuts i no
s’hi podrà incloure l’obra de la fase eliminatòria.

PREMIS
Els premis, patrocinats íntegrament per l’Ajuntament de Vinaròs, són els següents:
Primer premi: 2.500 € i diploma
Segon premi: 1.500 € i diploma
Tercer premi: 1.000 € i diploma
L’import dels premis estarà sotmès a la retenció fiscal que marca la llei .
Els grups que passen a la fase final rebran un diploma acreditatiu.
Els guanyadors tindran l’opció a una gira de concerts organitzada per Joventuts Musicals d’Espanya (JME).
A més a més, interpretaran el concert inaugural del concurs de l’any següent.
Joventuts Musicals de Catalunya inclourà dis de la seua xarxa de Músiques de Catalunya al guanyador del
concurs.
La Diputació de Castelló patrocinara un concert dotat amb 1.000 euros
Els concursants hauran de recollir personalment el guardó que els siga atorgat en l’acte de cloenda el diumenge a
la vesprada. En el cas de no estar-hi tots els membres presents, l’organització entendrà que el grup renuncia al
premi. Així mateix, els grups guanyadors interpretaran durant l’esmentat acte una de les obres presentades al
concurs.
Aquells que obtinguen el primer premi no podran tornar-se a presentar en posteriors edicions.

JURAT
Serà designat per l’organització del concurs i estarà constituït per:
● Destacades personalitats del món de la música.
○ Una persona vinculada a l’organització que realitzarà les funcions de secretari o secretària sense dret a
veu ni a vot.
El jurat:
○ Redactarà el seu reglament intern.
○ Podrà declarar deserts els premis o repartir-los entre diversos grups concursants.
Les decisions del jurat seran inapel·lables.

NOTES
L’organització del concurs:
▪ No assumirà les despeses de viatges ni allotjament dels concursants.
▪ No assumirà les despeses extres ni els menjars que aniran per compte de qui els origina.
▪ Tindrà el dret a enregistrar per qualsevol mitjà les proves dels concursants i a fer-ne l’ús promocional que estime
convenient.
▪ Facilitarà locals per assajar abans de l’actuació als grups que així ho demanen amb suficient antelació.
▪ Tindrà plena potestat per a decidir sobre qualsevol incidència o canvi no previst en aquestes bases.
El termini d’inscripció finalitzarà a les 24 hores del dia 1 de setembre de 2018
La inscripció en el Concurs Internacional de Música de Cambra CIUTAT DE VINARÒS implica l’acceptació
d’aquestes bases .
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs.
Patrocina: Ajuntament de Vinaròs, Diputació de Castelló, Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Col·labora: Joventudes Musicales de España, Joventuts Musicals de Catalunya, INAEM, INJUVE,
Fundació SGAE, AIE, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Xarxa de Músiques
de Catalunya, Associació Musical La Alianza.